“Let op: Deze website is gerestaureerd met behulp van gearchiveerde inhoud. De website eist geen rechten op deze inhoud. Dit is niet de officiële website. Voor de officiële website kunt u terecht op http://www.emmasafetyfootwear.com.”

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden inzake verkoop, levering, opdracht en aanneming van werk van LICOM n.v.

1 Algemene bepalingen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Algemene Voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden inzake verkoop, levering, opdracht en aanneming van werk; “Licom”: de naamloze vennootschap Licom nv, en/of haar Business Units en/of met haar verbonden ondernemingen; “Opdrachtgever”: iedere (potentiële) wederpartij van Licom; “Overmacht”: elke niet toerekenbare tekortkoming van Licom die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ziekte of onrechtmatige afwezigheid van personeel, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden-uitsluiting, transportmoeilijkheden, tekort aan grondstoffen, machineschade, diefstal, brand, energieuitval en andere ernstige storingen, een en ander met betrekking tot Licom of door haar ingeschakelde derden; “Prestatietijd”: de door Licom in haar offerte opgegeven, dan wel de overeengekomen, tijd of termijn voor nakoming door Licom; “Verzuim”: de situatie waarin de gevolgen van het niet nakomen van een overeenkomst intreden, zoals bijvoorbeeld het recht op schadevergoeding en het recht op ontbinding van de overeenkomst.
1.2 Onder een begrip in het enkelvoud wordt mede het meervoud begrepen en onder een begrip in het meervoud wordt mede het enkelvoud begrepen.
2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van en aan Licom en overeenkomsten met Licom, met betrekking tot verkoop en/of levering van zaken, opdracht, aanneming van werk en alle andere handelingen en werkzaamheden van Licom.
3 Totstandkoming overeenkomsten
3.1 Elke aanbieding of offerte van Licom, in welke vorm ook, is vrijblijvend.
3.2 Een overeenkomst waarbij Licom partij is komt pas tot stand (1) na ondertekening van de overeenkomst en wel vanaf de dag van ondertekening, (2) bij ontbreken daarvan, door een schriftelijke opdrachtbevestiging door Licom, en wel vanaf de dag van verzending daarvan door Licom, (3) bij gebreke daarvan, door het door Licom aanvangen met de feitelijke uitvoering van het werk door Licom, en wel vanaf de dag waarop daarmee door Licom een aanvang is gemaakt.
3.3 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet toepasselijk, en aan een verwijzing naar algemene voorwaarden van een derde of aan een afwijzing van de Algemene Voorwaarden komt geen werking toe.
3.4 Alleen Licom-medewerkers die een toereikende procuratie hebben, kunnen Licom vertegenwoordigen. Een overeenkomst gesloten met een niet tot vertegenwoordiging bevoegde Licom-medewerker, kan door Licom worden bekrachtigd.
3.5 Afwijkingen van en wijzigingen in een overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
4 Prijzen
4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen in Euro, exclusief omzetbelasting. Indien geen prijs is overeengekomen is een redelijke prijs verschuldigd; bij de bepaling van die prijs wordt rekening gehouden met de door Licom ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen.
4.2 Alle prijzen voor zaken gelden af fabriek, exclusief kosten, bijvoorbeeld kosten voor verpakking, vervoer, invoer en uitvoer.
4.3 Indien na aanbod c.q. totstandkoming van de overeenkomst een wijziging optreedt of bekend wordt in de kostprijsbepalende factoren of buitengewone kosten ontstaan of bekend worden, is Licom gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Licom zal Opdrachtgever de wijziging zo spoedig mogelijk mededelen. In geval van een wijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever dient de ontbinding schriftelijk binnen 8 dagen nadat hij de prijswijzigingsmededeling heeft ontvangen, aan Licom mede te delen, bij gebreke waarvan de overeenkomst met de prijsverhoging in stand blijft.
4.4 Indien ter zake van meerwerk geen prijs is overeengekomen, is Licom gerechtigd de Opdrachtgever het meerwerk in rekening te brengen tegen een prijs op basis van de prijs van het oorspronkelijk overeengekomen werk.
5 Betaling
5.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschieden alle betalingen naar keuze van Licom contant bij levering of uiterlijk binnen dertig dagen na levering. Alle betalingen geschieden naar keuze van Licom ten kantore van Licom of op een door Licom aan te wijzen rekening.
5.2 De Opdrachtgever mag nimmer aftrek, opschorting of verrekening toepassen of beslag ten laste van Licom onder zichzelf leggen.
5.3 Licom is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheid te verlangen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden.
5.4 Indien verschillende facturen, kosten of rente openstaan, is Licom gerechtigd ontvangen betalingen eerst af te boeken op eventuele kosten, dan op eventuele rente en vervolgens eerst op de oudste factuur, ongeacht de bestemming die de Opdrachtgever aan de betaling heeft gegeven.
5.5 Indien de Opdrachtgever tot een groep behoort, is Licom gerechtigd ontvangen betalingen op openstaande schulden van tot de Opdrachtgevers groep behorende ondernemingen af te boeken, ongeacht de bestemming die de Opdrachtgever aan de betaling heeft gegeven; het bepaalde in het vorige lid is daarbij van overeenkomstige toepassing.
5.6 Indien Opdrachtgever niet binnen de geldende termijn betaalt, is hij van rechtswege in Verzuim en is hij vanaf de dag na de laatste dag van de termijn de wettelijke rente verschuldigd, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van de vordering te bedragen.
5.7 Alle vorderingen van Licom op de Opdrachtgever zijn met onmiddellijke ingang opeisbaar in geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of stillegging van het bedrijf van de Opdrachtgever, en indien ten laste van de Opdrachtgever gelegd beslag niet binnen redelijke termijn wordt opgeheven.
6 Nakoming van de overeenkomst door Licom
6.1 Voor zover de wijze van nakoming van de overeenkomst door Licom, bijvoorbeeld de aard van de produktiewijze van Licom en de aard en kwaliteit van de door Licom bij uitvoering van de overeenkomst aangewende stoffen, materialen en hulpmiddelen, niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt deze door Licom bepaald.
6.2 Geringe afwijkingen van de overeengekomen toleranties en/of maten, capaciteiten en/of resultaten van de door Licom te vervaardigen en/of te leveren zaken en/of uit te voeren werken of opdrachten, vormen geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Licom.
6.3 Licom is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-leveranties c.q. deel-prestaties, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij deel-leveranties c.q. deel-prestaties is Licom gerechtigd ter zake van deze deel-leverantie c.q. deel-prestatie te factureren.
7 Aflevering
7.1 Zaken gelden als afgeleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn, een en ander nadat Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Prestaties welke niet in het (af)leveren van zaken bestaan, gelden als te zijn opgeleverd nadat de werkzaamheden zijn voltooid.
7.2 Licom bepaalt de wijze van verpakking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Verpakkingen worden slechts teruggenomen indien Licom dat wenst.
8 Prestatietijd
8.1 De Prestatietijd geldt altijd bij benadering, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen dat sprake is van een fatale termijn.
8.2 De Prestatietijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op de verwachting van tijdige en volledige nakoming van de verplichtingen van derden jegens Licom. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke prestaties van sub-contractanten niet tijdig worden geleverd, wordt de Prestatietijd voor zover nodig verlengd.
8.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, wordt de Prestatietijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Licom ontstaat ten gevolge van de niet-nakoming door Opdrachtgever van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of ten gevolge van het ontbreken van medewerking van de Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
8.4 Indien Opdrachtgever een bestelling c.q. een prestatie op afroep plaatst, moet deze bestelling c.q. prestatie uiterlijk op de laatste dag van de afroeptermijn door de Opdrachtgever worden afgeroepen en afgenomen.
9 Risico
9.1 Onmiddellijk nadat een zaak is afgeleverd en in ieder geval nadat de zaak het terrein van Licom heeft verlaten, draagt de Opdrachtgever het risico voor de zaak, bijvoorbeeld het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover aan opzet of grove schuld van Licom te wijten.
9.2 Transport geschiedt onder alle omstandigheden voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook wanneer het franco zendingen en/of retourzendingen betreft.
9.3 Schade aan de zaken, veroorzaakt door vernieling van de verpakking is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
10 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
10.1 De eigendom van geleverde of te leveren zaken gaat eerst op de Opdrachtgever over wanneer aan Licom is voldaan, al hetgeen door de Opdrachtgever verschuldigd is ter zake van krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de verkrijger verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
10.2 Licom is gerechtigd, om de afgifte van alle zaken die Licom voor de Opdrachtgever onder zich houdt op te schorten, totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Licom heeft voldaan. In geval van opschorting is Licom gerechtigd de Opdrachtgever de kosten van het bewaren in rekening te brengen.
11 Opschorting en ontbinding
11.1 Licom is in de navolgende gevallen gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling en zonder dat Licom tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn:
in geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van Overmacht aan de zijde van Licom;
indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Licom gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Licom te voldoen;
in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie van de Opdrachtgever, alsmede indien beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn is opgeheven;
in geval van overdracht van de onderneming van de Opdrachtgever.
12 Keuring; tekortkomingen zijdens Licom
12.1 De Opdrachtgever is gehouden om leveringen en de uitvoering van werken en opdrachten onverwijld na ontvangst respectievelijk voltooiing nauwgezet te keuren.
12.2 Reclame ter zake van zichtbare gebreken dient binnen veertien dagen na ontvangst van de zaken of voltooiing van het werk of de opdracht te geschieden, uitsluitend middels een aan Licom gericht aangetekend schrijven, bij overschrijding van welke termijn elk recht van de Opdrachtgever terzake van de gebreken en elke aansprakelijkheid van Licom vervalt.
12.3 Reclame ter zake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, maar uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de zaken of voltooiing van het werk of de opdracht te geschieden, uitsluitend middels een aan Licom gericht aangetekend schrijven, bij overschrijding van welke termijn elk recht van de Opdrachtgever terzake van de gebreken en elke aansprakelijkheid van Licom vervalt.
12.4 Rechtsvorderingen ter zake van gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige en geldige reclame aanhangig te worden gemaakt, op straffe van verval.
12.5 Gebreken ter zake waarvan tijdig en rechtsgeldig is gereclameerd worden door en op kosten van Licom binnen redelijke termijn na de reclame hersteld. Licom heeft echter het recht de overeenkomst terzake waarvan is gereclameerd geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en is dan enkel gehouden tot gehele of gedeeltelijke restitutie van de prijs, en niet verplicht tot het vergoeden van enige schade.
12.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd te reclameren ter zake van gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
niet-nakoming door de Opdrachtgever of door derden van door Licom aan het gebruik van de geleverde zaken verbonden voorschriften, alsmede het voorzienbaar normaal gebruik;
normale slijtage;
de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
in overleg met de Opdrachtgever aangewende materialen, stoffen en produktiemiddelen respectievelijk zaken, of materialen, stoffen en produktiemiddelen en -processen, welke de Opdrachtgever bekend waren;
materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens Opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken.
12.7 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Licom gesloten overeenkomst,of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, voortvloeit, is de Opdrachtgever met betrekking tot die overeenkomsten niet gerechtigd te reclameren.
12.8 Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Licom tot herstel of andere werkzaamheden ter zake van de geleverde zaken overgaat of doet overgaan, is de Opdrachtgever met betrekking tot die overeenkomsten niet gerechtigd te reclameren.
13 Verzuim van Licom
13.1 Licom is nimmer in Verzuim voordat de Opdrachtgever Licom schriftelijk uitdrukkelijk in gebreke heeft gesteld en heeft verzocht de tekortkoming binnen een redelijke termijn op te heffen, en deze redelijke termijn is verstreken.
13.2 Licom is nimmer in Verzuim indien tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen een gevolg is van Overmacht.
13.3 Licom is nimmer in Verzuim terzake van gebreken gedurende de tijd dat zij krachtens artikel 12 in de gelegenheid is de gebreken te herstellen.
13.4 Licom is nimmer in Verzuim terzake van gebreken met betrekking waartoe de Opdrachtgever niet gerechtigd is te reclameren.
14 Aansprakelijkheid van Licom
14.1 Licom is alleen gehouden tot vergoeding van schade waarvan de Opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Licom in rechte aansprakelijk kan worden gehouden.
14.2 Schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade over enig door de Opdrachtgever aan derde verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
14.3 Licom is niet gehouden tot vergoeding van schade, voor zover de hoogte van de totaliteit van de schade het netto factuurbedrag, berekend zonder omzetbelasting en kosten, van de betreffende factuur te boven gaat.
14.4 Indien Licom niet in Verzuim is, als ook over en betreffende de periode dat Licom nog niet in Verzuim is, heeft de Opdrachtgever geen recht op vergoeding van schade.
14.5 Licom is nimmer gehouden tot vergoeding van schade bestaande uit of verband houdende met:
schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens;
beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, half-fabrikaten, modellen, gereedschappen, etcetera;
de ondeugdelijkheid of ongeschiktheid van op verzoek van Opdrachtgever aangewende stoffen, materialen en produktiemiddelen en -processen.
15 Aanspraken van derden
15.1 De Opdrachtgever is gehouden Licom te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van Licom in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
15.2 In geval van uitlenen of ter beschikkingstelling van werknemers van Licom, is de Opdrachtgever gehouden Licom te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van deze werknemers terzake van arbeidsongevallen die buiten de terreinen van Licom plaatsvinden en terzake van alle vorderingen van derden die gegrond zijn op fouten die deze ondergeschikten buiten de terreinen van Licom begaan.
16 Ter beschikking gestelde materialen
16.1 Indien de Opdrachtgever Licom zaken ter verwerking, bewerking, reparatie, inspectie, of anderszins ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder Licom voor rekening en risico van Opdrachtgever, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van Licom. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.
16.2 Voor door Licom aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen (bijvoorbeeld steigermateriaal en gereedschappen) dient Opdrachtgever een huurvergoeding aan Licom te betalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever zal Licom te allen tijde toegang verlenen tot de ter beschikking gestelde materialen en Licom kan deze materialen te allen tijde terugnemen. Opdrachtgever is jegens Licom aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en vermissing van de ter beschikking gestelde materialen.
17 Industriële en intellectuele eigendom
17.1 Door Licom uitgebrachte offertes, alsmede door Licom vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, notities en aantekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d., blijven eigendom van Licom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
17.2 De informatie die ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, produkten e.d. blijft exclusief voorbehouden aan Licom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
17.3 De Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 17.1 en 17.2 vermelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Licom wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of aan derden ter beschikking wordt gesteld in welke vorm dan ook.
17.4 De Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle bedrijfsgegevens en produktiegegevens van Licom waarvan hij redelijkerwijze kan verwachten dat Licom geheimhouding verlangt.
18 Business Units
18.1 In aanvulling op de Algemene Voorwaarden zijn (eventueel) voor de betreffende Business Unit geldende algemene voorwaarden van toepassing. Indien bepalingen in deze algemene voorwaarden conflicteren met bepalingen in de Algemene Voorwaarden, gelden de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de algemene voorwaarden van Business Units.
19 Overige bepalingen
19.1 Licom mag eventuele aan de Opdrachtgever of tot zijn groep behorende ondernemingen verschuldigde bedragen verrekenen met haar vorderingen op de Opdrachtgever of tot zijn groep behorende ondernemingen.
19.2 Indien een of meer bepalingen van een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling, met dien verstande, dat Opdrachtgever zich jegens Licom verplicht met Licom overeenstemming te bereiken over de toepasselijkheid van een beding, dat zowel naar inhoud, strekking als naar de gevolgen voor Licom zoveel mogelijk overeenstemming met de desbetreffende bepaling vertoont.
19.3 Licom mag zich ook op bepalingen van een overeenkomst of de Algemene Voorwaarden beroepen indien zij in eerdere gevallen of op eerdere tijdstippen geen beroep daarop heeft gedaan.
19.4 Licom kan niet worden verplicht vervolgopdrachten te accepteren of een vergoeding te betalen indien zij dit nalaat, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
19.5 Opdrachtgever is niet bevoegd tot vertegenwoordiging van Licom en is geen agent van Licom, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
19.6 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met Licom is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
19.7 Alle geschillen, bijvoorbeeld uit of naar aanleiding van de door Licom uitgebrachte offertes en/of aanbiedingen en/of met Licom gesloten overeenkomsten, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement Maastricht. Niettemin is Licom bevoegd zich te wenden tot een andere bevoegde rechter.
19.8 Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van de Algemene Voorwaarden is authentiek.

Heerlen,13 januari 2003.