“Let op: Deze website is gerestaureerd met behulp van gearchiveerde inhoud. De website eist geen rechten op deze inhoud. Dit is niet de officiële website. Voor de officiële website kunt u terecht op http://www.emmasafetyfootwear.com.”

Disclaimer

EMMA Veiligheidsschoenen stelt het op prijs dat u interesse in haar onderneming toont door middel van een bezoek aan de site www.emma-schoenen.nl. Aan de op deze website geplaatste pagina’s, inclusief de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Content

Ondanks de constante zorg en aandacht die EMMA Veiligheidschoenen aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de EMMA website wordt regelmatig aangevuld c.q. gewijzigd en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere op de websites van EMMA opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van EMMA Veiligheidsschoenen. EMMA kan niet garanderen dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden ten tijde van eerste publicatie en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de EMMA website, of met een tijdelijke onmogelijkheid om de EMMA website te kunnen raadplegen. Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, welke het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.